Bài viết

dịch-vụ-làm-thẻ-apec-giá-rẻ

MẪU ĐƠN XIN CẤP THẺ APEC TẠI LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

………………, ngày………..tháng………năm……

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

I. Doanh nghiệp đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC:

1. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập và hoạt động/ Giấy chứng nhận đầu tư số ………..ngày cấp………………nơi cấp………………………………………

3. Mã số thuế:………………………………………………………………………

4. Địa chỉ:……………………………………………………………………………

5. Người đại diện theo pháp luật: họ và tên………………chức vụ……………

6. Điện thoại:………………………..Fax:…………………..Email:………………..

7. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/ Ngành nghề kinh doanh chính…………

…………………………………………………………………………………………

8. Về năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng hợp tác với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC và việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ với các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC.

II. Đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân:

1. Họ và tên:……………………………………………… nam / nữ:………………

2. Chức vụ:……………………………………………………………………………

3. Chứng minh nhân dân số: ……………ngày cấp …………..nơi cấp…………

4. Hộ chiếu số ……………………………….ngày cấp ……………nơi cấp…………

III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao có chứng thực)

1. ……………………… …

2. ……………………… …

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của nội dung hồ sơ.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype