Chuyên mục: Luật thuế

LUẬT THUẾ 2014

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 71/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế     Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […] Xem thêm

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype